איתור חשבונות עמיתים

הקמת ממשק אינטרנטי לאיתור עמיתים

במסגרת הטיפול בכספים ללא דורש בחיסכון פנסיוני וכצעד משלים לתקנות הפיקוח על שירותים
פיננסיים (קופות גמל)(איתור עמיתים ומוטבים), התשע”ב – 2012, אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון
מקים ממשק אינטרנטי מרכזי, נגיש ופשוט לאיתור חשבונות עמיתים. מטרת הממשק לאפשר לעמיתים
ולמוטבים של עמיתים שנפטרו בחשבונות קופות הגמל, קרנות ההשתלמות, פוליסות הביטוח וקרנות
הפנסיה לאתר בקלות ובמהירות חשבונות אצל גופים מוסדיים המנהלים חסכונות פנסיוניים.


אפשרות הסרה מהממשק האינטרנטי

בהתאם להוראת אגף שוק ההון החברה המנהלת נדרשת להעביר את פרטי חשבונותיך לאגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר לצורך הקמת הממשק האינטרנט האמור. במידה ואינך מעוניין שפרטייך יופיעו, עלייך להעביר בקשה חתומה, ונתוניך יוסרו מהממשק החל משבועיים מיום קבלת הודעתך או החל מיום העברת המידע הסמוך, לפי המאוחר. את הבקשה להסרת פרטיך מהממשק האינטרנטי, יש לשלוח לשירות הלקוחות של הקרן:
בדואר אלקטרוני – tzafon.i-k@iec.co.il או בפקס – 072-3459826

קרן השתלמות לעובדי חברת החשמל לישראל בעמ