אודות קרן ההשתלמות

אודות הקרן

החברה מנהלת את קרן ההשתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע”מ, מספר מ”ה 423 וקוד קופה: 520034968-00000000000423-000-000

תפעול הקרן מתבצע באמצעות לאומי שירותי שוק ההון בע”מ החל מינואר 2021 וניהול ההשקעות של הקרן מתבצע על ידי מור בית השקעות ניהול תיקים בע”מ החל מאוגוסט 2021.

הפרשות העובד והמעסיק מבוצעות בהתאם להסכמי העבודה השוררים בחברת החשמל לישראל בע”מ ולתנאים הקבועים בתקנות מס הכנסה.

שירותים נוספים הניתנים על ידי החברה המנהלת

בכפוף לעמידה בתבחינים קבועים, רשאים עמיתי הקרן לקבל הלוואות מבנק לאומי לישראל בע”מ. יודגש כי ההלוואות ניתנות מכספי הבנק ועל אחריותו וללא שיעבוד הקרן.

חשבונות ללא דורש

החברה המנהלת פועלת לאיתור עמיתים כאמור, בהתאם להוראות הממונה המפורטות בין השאר בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (איתור עמיתים ומוטבים), תשע”ב 2012 ולחוזר גופים מוסדיים “נוהל איתור עמיתים ומוטבים 2012-9-1”.

קרן השתלמות לעובדי חברת החשמל לישראל בעמ