דמי ניהול ועמלות

דמי ניהול ועמלות

על פי תקנה 5 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (דמי ניהול), תשע”ב – 2012, חברה מנהלת של קופה ענפית תגבה דמי ניהול לפי הוצאות שהוציאה בפועל, בכפוף לשיעור המירבי הקבוע בתקנות אלה.

לצד דמי הניהול, מנוכים מחשבונות העמיתים בקרן הוצאות ישירות לניהול השקעות.

שיעור העמלות ודמי הניהול הממוצעים נכונים ליום 31/12/2023שנת 2023
שיעור דמי הניהול המירבי שרשאית הקרן לגבות על פי הוראות הדין2.00%
שיעור דמי הניהול הממוצעים שנגבו בשנת 20230.38%
שיעור הוצאות לניהול השקעות בשנת 20230.19%
מזה: שיעור להוצאות לניהול חיצוני0.16%
מגבלת עמלות ניהול חיצוני לשנת 20240.25%
קרן השתלמות לעובדי חברת החשמל לישראל בעמ