גמול נושאי משרה

דיקרטוריון החברה של קרן ההשתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע”מ בישיבתו מיום 20.03.2018 דן ואישר את מדיניות תגמול נושאי המשרה כדלהלן:

1. נושאי המשרה בחברה אינם מקבלים בונוס.

2. בחברה אין עובדים העוסקים בתחום ההשקעות ומקבלים בונוס.

3. מנהל ההשקעות של החברה מקבל גמול בגין פעילותו בשיעור קבוע מן הנכסים המנוהלים ואינו מקבל בונוס. מדיניות התגמול לא שונתה בארבע השנים האחרונות.

קרן השתלמות לעובדי חברת החשמל לישראל בעמ