צדדים קשורים

אודות צדדים קשורים

על פי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים) התשע”ב 2012, כצד קשור לחברה המנהלת של קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע”מ והקרן שבניהולה, נחשבים גם צדדים קשורים לגורם המנהל את השקעות הקופה, מור בית השקעות ניהול תיקים בע”מ ( להלן מנהל השקעות ), כדלהלן:

*חברת החשמל לישראל בע”מ

רשימת דיווחים

קרן השתלמות לעובדי חברת החשמל לישראל בעמ